1. ಅಂಕಗಾಱ

  ♪ aŋkagāṛa
   noun
  1. = ಅಂಕಕಾರ.
 2. ಅಂಕಕಾಱ

  ♪ aŋkakāṛa
   noun
  1. = ಅಂಕಕಾರ.