1. ಅಂಕಕಾರ್ತಿ

  ♪ aŋkakārti
   noun
  1. = ಅಂಕಕಾತಿ.
 2. ಅಂಗೀಕರ್ತ

  ♪ aŋgīkarta
   noun
  1. a man who accepts, agrees or concurs; an acceptor.
 3. ಅಂಗೀಕೃತ

  ♪ aŋgīkřta
   adjective
  1. agreed upon; concurred; accepted.
  2. recognised by authorities or public in general.
 4. ಅಂಗೀಕೃತಿ

  ♪ aŋgīkřti
   noun
  1. = ಅಂಗೀಕಾರ.