1. ಅಂಕಂಗಾರ

    ♪ aŋkaŋgāṛa
      noun
    1. = ಅಂಕಕಾರ.